Aluminiumoxide poreus (KR-98-VG)

98% Al2O3

KR-98-VG is een zuivere alumi­ni­um­oxi­de­soort die door zijn open poriën van ca. 23 % beter bestand is tegen tempe­ra­tuur­schom­me­lin­gen dan een soort met hoge dicht­heid. In de staal­in­du­strie worden lege­rin­gen of speci­ale staal­soor­ten gesmol­ten. Deze kera­miek­soort wordt bijvoor­beeld ook gebruikt als een bescher­mende kroes. Van dit mate­ri­aal kunnen dikwan­dige compo­nen­ten­wor­den gemaakt die een hoge sterkte verto­nen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Tempe­ra­tuur­be­sten­dig­heid tot meer dan 1750 °C
  • Goede ther­mi­sche isola­tie
  • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, chroom, ijzer, koper, mangaan, nikkel, bismut

Richtinganalyse

Tril­lin­gen gego­ten korund
> 98% (poreus)
Kwali­teit KR-98-VG