Magnesiumoxide (MG-95-VG)

95% MgO

Voor veel toepas­sin­gen in labo­ra­to­ria wordt magne­si­um­oxide beschouwd als een ideaal mate­ri­aal vanwege zijn goede corro­sie­be­sten­dig­heid en hoge gebruik­s­tem­pe­ra­tuur van meer dan 2000 °C. Helaas heeft dit mate­ri­aal een vrij grote ther­mi­sche uitzet­ting en is het dus slechts in beperkte mate bestand tegen ther­mi­sche schok­ken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, beryl­lium, ijzer, koper, nikkel, natrium, platina, pluto­nium, uranium, bismut, tin

Richtinganalyse

Magne­si­um­oxide
95%MgO
Kwali­teit MG-95-VG