GTS Kera­mik
Made in Germany

Produc­ten

Als één van de toon­aan­ge­vende produ­cen­ten van indu­stri­ële kera­miek in Duits­land biedt GTS inno­va­tieve oplos­sin­gen op het gebied van speci­ale kera­miek en slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Onze produc­ten uit de domei­nen preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten, labo­ra­to­rium en medi­sche tech­no­lo­gie kennen tal van toepas­sin­gen. De inno­va­tie en de topkwa­li­teit van onze produc­ten vinden hun oorsprong in jaren­lang onder­zoek en ontwik­ke­ling, waar­bij wij het prin­cipe “Altijd een stap voor zijn” hoog in het vaan­del dragen. Ontdek de diver­si­teit van GTS en infor­meer vrij­blij­vend naar onze produc­ten.

Industriële keramiek - Aluminiumoxide dicht - by GTS Keramik

Alumi­ni­um­oxide dicht

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Hoge slijt­vast­heid
 • Zeer goede glij-eigen­schap­pen
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 1700 °C
 • Goede ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink
Industriële keramiek - Aluminiumoxide poreus - by GTS Keramik

Alumi­ni­um­oxide poreus

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Tempe­ra­tuur­be­sten­dig­heid tot meer dan 1750 °C
 • Goede ther­mi­sche isola­tie
 • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink
Industriële keramiek - Aluminiumtitanaat poreus - by GTS Keramik

Alumi­ni­um­tit­a­naat poreus

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Hoge tempe­ra­tuur­be­sten­dig­heid tot meer dan 1600 °C
 • Ther­mi­sche isola­tie-eigen­schap
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen: Alumi­nium
Industriële keramiek - Geglazuurde kwartskroes - by GTS Keramik

Gegla­zuurde kwarts­kroes (A3 gegla­zuurd)

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Gegla­zuurde kwarts­kroe­zen bieden ten opzichte van labo­ra­to­ri­um­por­se­lein het voor­deel dat zij veel minder tempe­ra­tuur­ge­voe­lig zijn. De aanbe­vo­len verwar­mings­snel­heid voor labo­ra­to­ri­um­por­se­lein is ca. 2 °C/min, voor gegla­zuurde kwarts­kroe­zen ca. 10 °C/min. Deze kunnen worden gebruikt bij tempe­ra­tu­ren tot 1200 °C, terwijl porse­lein slechts tot 1000 °C kan worden gebruikt.

Industriële keramiek - Magnesiumoxide - by GTS Keramik

Magne­si­um­oxide

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, beryl­lium, ijzer, koper, nikkel, natrium, platina, pluto­nium, uranium, bismut, tin

Industriële keramiek - Kwarts - by GTS Keramik

Kwarts

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
 • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, gallium, germa­nium, koper, platina, tin
Industriële keramiek - Kwarts met siliciumnitride - by GTS Keramik

Kwarts met sili­ci­um­ni­tride

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
 • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen platina, zilver
Industriële keramiek - Spinel - by GTS Keramik

Spinel

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Goede ther­mi­sche en chemi­sche besten­dig­heid tegen agres­sieve alka­liën
 • Hoge ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Rela­tief goede ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, mangaan, zout­zuur (30 %), zilver
Industriële keramiek - Zirconiumoxide dicht - by GTS Keramik

Zirco­ni­um­oxide dicht

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Zirko­ni­um­oxide is een half­ge­lei­der
 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Zeer goede slijt­vast­heid
 • Hoge breuk­taai­heid
 • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 2000 °C
 • Lage ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, ijzer, kobalt, nikkel, platina, rhodium, zout­zuur (30 %), bismut, zirko­nium
Industriële keramiek - Zirconiumoxide poreus - by GTS Keramik

Zirco­ni­um­oxide poreus

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Zirko­ni­um­oxide is een half­ge­lei­der
 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • ther­misch isola­tie­ver­mo­gen bij >1.700 °C
 • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 2000 °C
 • Lage ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen: alumi­nium, beryl­lium, kobalt, nikkel, platina, bismut