Spinel (SP-30-G)

70% Al2O3 30% MgO

GTS-onder­zoek heeft het kroes­pro­gramma de afge­lo­pen jaren inten­sief door­ont­wik­keld. Zowel dichte labo­ra­to­ri­um­kroe­zen als poreuze, grof kris­tal­lijne kwali­tei­ten voor het smelt­pro­ces zijn het antwoord op de vraag van geïn­te­res­seerde klan­ten. Met name MgO-spinel is popu­lair vanwege zijn goede ther­mi­sche en chemi­sche besten­dig­heid tegen agres­sieve alka­liën. Bij het onder­zoek naar batte­rijen heeft GTS samen met het Fraun­hofer-insti­tuut Herms­dorf sinter­kroe­zen van groot formaat ontwik­keld, die in de prak­tijk worden getest. In de metal­lur­gie worden spinelk­roe­zen gebruikt vanwege hun goede slak­be­sten­dig­heid. Bij het smel­ten van alumi­nium en in de glas­in­du­strie komt het lotus­ef­fect om de hoek kijken. Bijzon­der vermel­dens­waard is het hoge warm­te­ge­lei­dings­ver­mo­gen en de rela­tief goede ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid (TWB).

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Goede ther­mi­sche en chemi­sche besten­dig­heid tegen agres­sieve alka­liën
  • Hoge ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Rela­tief goede ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, mangaan, zout­zuur (30 %), zilver

Richtinganalyse

Spinel
Kwali­teit SP-30‑G