GTS Kera­mik
Made in Germany

Lucht- en ruim­te­vaart

De lucht- en ruim­te­vaart­in­du­strie is steeds op zoek naar nieuwe mate­ri­a­len die aan hoge eisen moeten voldoen. De lucht- en ruim­te­vaart­in­du­strie is steeds op zoek naar nieuwe mate­ri­a­len die aan hoge eisen moeten voldoen. Kera­miek is daarom een inte­res­sant en belang­rijk mate­ri­aal. Eigen­schap­pen zoals hitte­be­sten­dig­heid, ther­mi­sche isola­tie, slijt­vast­heid, corro­sie­be­sten­dig­heid en ook het soor­te­lijke gewicht zijn van door­slag­ge­vend belang. Veel meta­len of kool­stof­ve­zels stoten op hun gren­zen en kunnen niet aan de hoge eisen voldoen. Op dit punt wordt dan vaak voor kera­miek geko­zen. De ontwik­ke­ling van compo­sie­ten met kera­mi­sche vezel­ma­te­ri­a­len heeft een revo­lu­tie teweeg­ge­bracht in de vlieg­tuig­bouw. Op die manier kon het gewicht worden vermin­derd en de scheur­be­sten­dig­heid verhoogd. GTS levert aan bedrij­ven die zich met deze mate­rie bezig­hou­den en onder­steunt hen bij de ontwik­ke­ling en de reali­sa­tie. Door de intense uitwis­se­ling van jaren­lange erva­ring ontstaan nieuwe ideeën waar­van beide partijen profi­te­ren. Met behulp van 3D-prin­ting worden complexe en inge­wik­kelde modu­les ontwor­pen en uitge­voerd. Dit nieuwe procedé verge­mak­ke­lijkt de uitvoe­ring van complexe compo­nen­ten, zodat op de kosten voor produc­tie­ge­reed­schap kan worden bespaard.