Zirconiumoxide dicht (ZR-G)

ZrO2 ca.- 8% Y2O3-stab

Het insta­biele mate­ri­aal ZrO2 kan door toevoe­ging van verschil­lende oxiden zoals Y2O3, MgO, CaO of Al2O3 zozeer worden gesta­bi­li­seerd, dat een hoog­waar­dige kera­miek met unieke eigen­schap­pen ontstaat. GTS produ­ceert steeds meer onder­de­len voor gebruik in het labo­ra­to­rium, zoals kroe­zen, gloei­scha­len, buizen, platen enz. Maar ook speci­ale ontwer­pen voor werk­tuig­bouw­kunde, elek­tro­nica, optica en medi­sche tech­no­lo­gie zijn in opmars.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Zirko­ni­um­oxide is een half­ge­lei­der
  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Zeer goede slijt­vast­heid
  • Hoge breuk­taai­heid
  • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 2000 °C
  • Lage ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, ijzer, kobalt, nikkel, platina, rhodium, zout­zuur (30 %), bismut, zirko­nium

Richtinganalyse

Zirco­ni­um­oxide dicht
Kwali­teit ZR‑G