GTS Kera­mik
Made in Germany

Secto­ren

Als één van de toon­aan­ge­vende produ­cen­ten van indu­stri­ële kera­miek in Duits­land biedt GTS inno­va­tieve oplos­sin­gen op het gebied van speci­ale kera­miek en slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Onze produc­ten uit de domei­nen preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten, labo­ra­to­rium en medi­sche tech­no­lo­gie kennen tal van toepas­sin­gen. De inno­va­tie en de topkwa­li­teit van onze produc­ten vinden hun oorsprong in jaren­lang onder­zoek en ontwik­ke­ling, waar­bij wij het prin­cipe “Altijd een stap voor zijn” hoog in het vaan­del dragen. Ontdek de diver­si­teit van GTS en infor­meer vrij­blij­vend naar onze produc­ten.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Preci­sie­gie­ten

Het verlo­ren-wasgiet­pro­cedé is een heel oude tech­no­lo­gie die het moge­lijk maakt om complexe unieke onder­de­len of zelfs grote series te produ­ce­ren. Door hun hoge graad van nauw­keu­rig­heid behoe­ven de giet­stuk­ken vaak geen nabe­wer­king.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Tech­nisch kera­miek

De uiteen­lo­pende eigen­schap­pen van kera­mi­sche produc­ten vormen een immens spec­trum van moge­lijke toepas­sin­gen. Compo­nen­ten van kera­miek zijn nu in bijna alle secto­ren van de econo­mie te vinden.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Lampen en glas­in­du­strie

Licht­bron­nen worden steeds effi­ci­ën­ter en ener­gie­zui­ni­ger. Vanwege zijn oxida­tie­vrije en hitte­be­sten­dige eigen­schap­pen wordt kera­miek niet alleen gebruikt als isola­tor, maar ook als drager­ma­te­ri­aal.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Lucht- en ruim­te­vaart

De lucht- en ruim­te­vaart­in­du­strie is steeds op zoek naar nieuwe mate­ri­a­len die aan hoge eisen moeten voldoen. Kera­miek is daarom een inte­res­sant en belang­rijk mate­ri­aal.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Farma­cie en genees­kunde

In de farma­ceu­ti­sche en medisch-tech­ni­sche sector geldt GTS als een belang­rijke leve­ran­cier van hoog­waar­dige produc­ten.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Juwe­len­in­du­strie

Voor het gieten van juwe­len wordt meestal gebruik gemaakt van het verlo­ren-wasgiet­pro­cedé, net zoals bij medi­sche en preci­sie­pro­ce­dés.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Zonne-ener­gie- en batte­rij-indu­strie

Als fabri­kant van kera­mi­sche compo­nen­ten was GTS al in de begin­da­gen sterk betrok­ken bij de ontwik­ke­ling van zonne­cel­len.