Kwarts (Q100)

ca. 99% Kwarts

Q100 bestaat uit gesin­terd ultra­zui­ver kwarts. Kwarts is het op één na meest voor­ko­mende mine­raal in de aard­korst. De chemi­sche formule ervan is SiO2. Kwarts en kwarts­ver­bin­din­gen zijn een belang­rijke grond­stof in de kera­miek voor het vervaar­di­gen van produc­ten zoals kroe­zen, gloei­scha­len, buizen, platen en andere gego­ten onder­de­len. Door de goede eigen­schap­pen van deze kera­miek is zij veel­zij­dig inzet­baar op tal van gebie­den. De extreem hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid (TSB) maakt het gebruik van kwarts­kroe­zen in induc­ties­melt­in­stal­la­ties moge­lijk. De besten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len en andere chemi­sche mate­ri­a­len wordt benut in de produc­tie van gloei­scha­len, giet­trog­gen en oven­com­po­nen­ten. GTS vervaar­digt al meer dan 25 jaar produc­ten uit kwarts en kwarts­ver­bin­din­gen. Dank­zij een uitge­breide data­base kunnen wij onze klan­ten goed advi­se­ren over het opti­male gebruik van kera­mi­sche produc­ten. Kwarts­kroe­zen kunnen worden bekleed met bijvoor­beeld zirko­ni­um­oxide of yttri­um­oxide om de chemi­sche reac­ties tussen kera­miek en metaal tot een mini­mum te beper­ken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
  • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, gallium, germa­nium, koper, platina, tin

Richtinganalyse

Gego­ten Smelt­kroes
Kwali­teit Q100