GTS Kera­mik
Made in Germany

Preci­sie­gie­ten

Het verlo­ren-wasgiet­pro­cedé is een heel oude tech­no­lo­gie die het moge­lijk maakt om complexe unieke onder­de­len of zelfs grote series te produ­ce­ren. Door hun hoge graad van nauw­keu­rig­heid behoe­ven de giet­stuk­ken vaak geen nabe­wer­king. De indu­strie heeft verschil­lende giet­sys­te­men ontwik­keld voor zeer speci­ale toepas­sin­gen. Of het nu gaat om gieten onder druk, centri­fu­gaal gieten, vacuüm gieten of conti­nu­gie­ten, met of zonder spoe­ling met inert gas, smelt­kroe­zen zijn overal nodig. Vanwege de verschil­len in smelt­ge­drag tussen meta­len en hun lege­rin­gen, de hoogte van de smelt­tem­pe­ra­tuur en het chemi­sche reac­tie­ge­drag neemt de verschei­den­heid aan smelt­kroe­zen aanzien­lijk toe. Kroe­zen worden gebruikt tot een smelt­tem­pe­ra­tuur van 2400 °C. Gego­ten smelt­kroe­zen zijn nodig voor de produc­tie van turbo­la­ders, waai­ers, turbi­ne­schoe­pen en andere preci­sie­on­der­de­len – het scala van moge­lijke toepas­sin­gen is einde­loos. GTS vult dit assor­ti­ment aan met tal van hulp­ob­jec­ten zoals doseerplun­jers, giet­ker­nen, spuit­mond­in­zet­ten en giet­con­tai­ners.