Over ons

Filo­so­fie

Tot op heden heeft GTS zich ontwik­keld tot een van de toon­aan­ge­vende produ­cen­ten van indu­stri­ële kera­miek in Duits­land. Het zwaar­te­punt van ons onder­zoeks- en ontwik­ke­lings­werk ligt onder meer op het gebied van speci­ale kera­miek en slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Tegen­woor­dig wordt de uitbrei­ding en verdere ontwik­ke­ling van GTS al door de tweede gene­ra­tie als fami­lie­be­drijf geleid.

Over­na­mes van markt­con­cur­ren­ten hebben de geves­tigde posi­tie van GTS als markt­lei­der voor preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten, labo­ra­to­ri­um­ge­richte en medi­sche tech­no­lo­gie verder gecon­so­li­deerd. Onze bedrijfs­fi­lo­so­fie wordt nog steeds geken­merkt door kwali­teit en voort­du­rende verdere ontwik­ke­ling. Advi­se­ring van en directe uitwis­se­ling met onze klan­ten staan centraal in ons werk. Wij bege­lei­den graag projec­ten die onze compe­ten­ties op het gebied van onder­zoek en ontwik­ke­ling bena­druk­ken. Daar­naast voeren wij een ruim assor­ti­ment aan aantrek­ke­lijk geprijsde gestan­daar­di­seerde product­groe­pen in de bekende hoog­staande GTS-kwali­teit.

Meer dan 100 univer­si­tei­ten en onder­zoeks­in­sti­tu­ten in Europa werken samen met GTS. De ontwik­ke­ling van kunst­ma­tige botver­van­gers, nieuwe kera­mi­sche kwali­tei­ten voor het gieten van platina of reac­tie­ka­mers voor de produc­tie van ener­gie uit biogas is bijvoor­beeld in belang­rijke mate door ons beïn­vloed. Daarom is het voor ons belang­rijk om actief lid te zijn van verschil­lende orga­ni­sa­ties en onder­zoeks­pro­jec­ten voor inno­va­ties en nieuwe ontwik­ke­lin­gen.

Andreas Müller - Directeur GTS KERAMIK
Andreas Müller
Direc­teur GTS KERAMIK

Geschie­de­nis van het bedrijf

In 1985 richtte Horst Müller in opdracht van de Belgi­sche edel­me­taal­gie­te­rij Magot­teaux S.A. de firma FMCP in Düssel­dorf, de oorspron­ke­lijke produc­tie­fa­briek voor smelt­kroe­zen met een bijbe­ho­rend ontwik­ke­lingsla­bo­ra­to­rium.

Het zwaar­te­punt van het onder­zoeks­werk lag op speci­ale kera­miek en slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Dit resul­teerde meer dan 25 jaar gele­den in kera­mi­sche maal­ko­gels van topkwa­li­teit. De moeder­maat­schap­pij, Magot­teaux S.A., profi­teerde van deze tech­ni­sche ontwik­ke­lin­gen en richtte in België de maal­ko­gel­fa­briek Mega­ce­ram S.A. op. De heer Horst Müller werd belast met de oprich­ting van de fabriek als tech­nisch direc­teur.

Enkele jaren later werd de fabriek in Düssel­dorf gepri­va­ti­seerd. Horst Müller nam de Belgi­sche vesti­ging over en richtte in 1991 GTS (Gieß-Tech­ni­sche-Sonder­ke­ra­mik GmbH & Co. KG) op. Nog tien jaar lang bracht zijn carri­ère hem steeds weer terug bij de moeder­maat­schap­pij. Als consul­tant stelde hij zijn inmid­dels onschat­bare kennis ter beschik­king van de Magot­teaux-groep. Onder­tus­sen stimu­leerde hij de uitbrei­ding en tech­ni­sche ontwik­ke­ling van GTS.

Na verloop van tijd leidde het succes­volle gebruik van GTS-produc­ten tot een uitbrei­ding van het bedrijf. Deze posi­tieve ontwik­ke­ling zorgde ervoor dat GTS een stevig geves­tigde waarde werd op het gebied van preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten, labo­ra­to­ri­um­ge­richte en medi­sche tech­no­lo­gie en leidde ertoe dat het bedrijf in bepaalde segmen­ten zelfs markt­lei­der werd.

De perma­nente groei van GTS zorgde er in 2004 voor dat Horst Müller zijn zoon Andreas Müller in het direc­tie­team opnam. Hij gaf nieuwe en beslis­sende impul­sen, zodat GTS een verdere ontwik­ke­lings­fase kon inzet­ten. Beide gene­ra­ties bren­gen hun kennis, exper­tise en grote passie voor kera­miek in.

In 2005 nam GTS de kera­miek­gie­te­rij van Mega­ce­ram S.A. over en verhuisde de produc­tie van België naar Düssel­dorf. Het resul­taat was een verdere verster­king van GTS op de inter­na­ti­o­nale markt, zodat ook de deel­na­mes aan onder­zoeks- en ontwik­ke­lings­pro­jec­ten toena­men. Intus­sen profi­te­ren meer dan 100 univer­si­tei­ten en onder­zoeks­cen­tra van deze samen­wer­king.

Onder­zoek en ontwik­ke­ling

GTS doet al sinds 1985 onder­zoek op het gebied van speci­ale kera­miek en slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Het ziet onder­zoek en ontwik­ke­ling als de basis voor inno­va­tie en de hoge kwali­teit van zijn produc­ten, waar­bij altijd hetzelfde prin­cipe geldt:

DE ANDEREN ALTIJD EEN STAP VOOR ZIJN.

Een van de kansen voor de toekomst ziet GTS in het deel­ne­men aan lang­lo­pende, complexe onderzoeksthema’s, met inbe­grip van voor­on­der­zoek. Tege­lij­ker­tijd vormt de daar­bij opge­dane kennis de basis voor de ontwik­ke­ling van nieuwe produc­ten en de opti­ma­li­se­ring van bestaande produc­ten. Dit resul­teert onder meer in de hoge mate van herbruik­baar­heid, en dit niet alleen tot tevre­den­heid van onze klan­ten.

De zuinige omgang met hulp­bron­nen in het kader van duur­zaam­heid is gewaar­borgd. Een netwerk van meer dan 100 univer­si­tei­ten en onder­zoeks­in­sti­tu­ten werkt samen met GTS. Deze samen­wer­king blijkt meer dan ooit een win-winsi­tu­a­tie voor beide partijen te zijn. Financieringsprogramma’s van de EU en de Bonds­re­pu­bliek Duits­land onder­steu­nen de geza­men­lijke werk­zaam­he­den.

Gebie­den zoals gelgie­ten, isopres­sing, het smel­ten van platina en de ontwik­ke­ling van kunst­ma­tige botver­van­gers, contai­ner­kroe­zen voor zonne­tech­no­lo­gie, reac­tie­ka­mers voor biogas- en ener­gie­pro­duc­tie kunnen hier als voor­beel­den worden genoemd. Om zich niet te verlie­zen in niet-econo­misch basis­on­der­zoek, houdt GTS altijd contact met haar klan­ten en heeft het altijd de markt voor ogen. Juwe­liers­gie­te­rijen en fabri­kan­ten van smelt­in­stal­la­ties nemen hier een bijzon­dere plaats in.

Kwali­teits­ga­ran­tie

Het bedrijf maakt gebruik van syste­men om poten­ti­ële fouten op te sporen door middel van een doel­tref­fende orga­ni­sa­tie­struc­tuur en proces­in­rich­ting, waar­bij de oorzaak wordt geana­ly­seerd en het optre­den van fouten wordt voor­ko­men door middel van geschikte preven­tieve maat­re­ge­len.

Om deze doel­stel­lin­gen te verwe­zen­lij­ken worden alle perso­neels­le­den betrok­ken bij de invoe­ring van deze syste­men en bij het toezicht op het onder­houd ervan. Om de doel­tref­fend­heid van deze en andere maat­re­ge­len te waar­bor­gen, spelen instru­e­ring, oplei­ding en moti­ve­ring van de werk­ne­mers een door­slag­ge­vende rol.

De grond­stof­fen die bij GTS worden gebruikt, worden uitslui­tend inge­kocht bij gecer­ti­fi­ceerde leve­ran­ciers onder strenge, gecon­tro­leerde voor­waar­den. Om een constante kwali­teit op lange termijn te garan­de­ren, is het aanleg­gen van voor­ra­den van kriti­sche grond­stof­fen van groot belang. Zo slaat GTS met name de zoge­naamde “zeld­zame aard­me­ta­len” in grote hoeveel­he­den op. De daar­uit voort­vloei­ende onge­wenste kapi­taal­bin­ding heeft zich in het verle­den terug­be­taald dank­zij de voort­du­rend stij­gende grond­stof­prij­zen.

Inten­sief contact met onze klan­ten geeft nieuwe impul­sen voor kwali­teits­ver­be­te­rin­gen of trend­set­tende nieuwe ontwik­ke­lin­gen. Rijpe, repro­du­ceer­bare en traceer­bare fabri­ca­ge­pro­ces­sen garan­de­ren een consis­tent product dat aan de hoog­ste kwali­teits­nor­men voldoet dank­zij een constante docu­men­ta­tie.