GTS Kera­mik
Made in Germany

Zonne-ener­gie- en batte­rij-indu­strie

Als fabri­kant van kera­mi­sche compo­nen­ten was GTS al in de begin­da­gen sterk betrok­ken bij de ontwik­ke­ling van zonne­cel­len. In de jaren negen­tig werden de eerste zonne­cel­len samen met de firma Wacker Chemie ontwik­keld en later met Bayer­werk gepro­du­ceerd. Op deze manier vonden onze produc­ten hun weg naar talrijke verdere ontwik­ke­lin­gen. Een ander belang­rijk punt bij de ener­gie­op­wek­king is de opslag van de opge­wekte elek­tri­ci­teit. Zowel in het huis­hou­den als in de e‑mobiliteit moet ener­gie op lange termijn met zo weinig moge­lijk verlies tijde­lijk kunnen worden opge­sla­gen. Een moge­lijk­heid is de effi­ci­ënte batte­rij. Talrijke onder­zoek­in­sti­tu­ten (Fraun­hofer Insti­tu­ten of Max Planck Insti­tu­ten) houden zich met dit onder­werp­be­zig. En ook hier komt kera­miek aan te pas. Zo gaat een onder­zoeks­pro­ject over op natrium geba­seerde batte­rijen. Kera­mi­sche kroe­zen of compo­nen­ten zijn een essen­ti­eel onder­deel bij de produc­tie van deze batte­rij, maar slechts weinig mate­ri­a­len bezit­ten de beno­digde ther­mi­sche en chemi­sche besten­dig­heid. E‑mobiliteit en de daar­mee samen­han­gende batte­rij­tech­no­lo­gie staan tegen­woor­dig hoog op de agenda, mede door de gestage uitbrei­ding van het elek­tri­sche auto­park. Omdat complexe compo­nen­ten voor de batte­rij, de motor­stu­ring of de verwar­ming nu kera­misch zijn, kan GTS met zijn jaren­lange exper­tise helpen bij het reali­se­ren van nieuwe projec­ten.