Aluminiumtitanaat poreus (TIALIT‑G)

70% alumi­ni­um­oxide, 30% titaan­oxide (Al2TiO5)

Alumi­ni­um­tit­a­naat (Tialit) is een zeer veel­zij­dig en zeer geavan­ceerd mate­ri­aal dat wordt gebruikt in de kera­miek- en giete­rij-indu­strie en in de machine- en instal­la­tie­bouw. Dit komt door zijn unieke eigen­schap­pen die het onder­schei­den van andere mate­ri­a­len.

Een van de belang­rijk­ste eigen­schap­pen van alumi­ni­um­tit­a­naat (Tialit) is de weer­stand tegen ther­mi­sche schok­ken. Dit bete­kent dat grote tempe­ra­tuur­schom­me­lin­gen geen probleem zijn voor onder­de­len van dit mate­ri­aal, aange­zien het zeer stabiel en resis­tent is.

Een ander plus­punt van alumi­ni­um­tit­a­naat (Tialit) is zijn geringe bevoch­tig­baar­heid met vloei­baar alumi­nium en zijn uitste­kende ther­mi­sche isola­tie-eigen­schap­pen. Deze eigen­schap­pen maken het een ideaal mate­ri­aal voor toepas­sin­gen in de giete­rij­tech­no­lo­gie, zoals voor giet­kroe­zen of spuit­mon­den.

Maar ook in de machine- en instal­la­tie­bouw heeft alumi­ni­um­tit­a­naat (Tialit) veel te bieden. Dit komt door zijn hoge rest­po­reus­heid en micro­scheur­tjes, veroor­zaakt door een uitge­spro­ken aniso­tro­pie van de ther­mi­sche uitzet­ting in het afzon­der­lijke ATI-kris­tal. Deze kris­tal­len hebben zeer verschil­lende ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ën­ten in de drie hoofd­as­sen, wat leidt tot span­nin­gen in het micro­sco­pi­sche bereik tijdens de produc­tie en vooral tijdens het afkoe­len, waar­door micro­scheur­tjes in de micro­struc­tuur ontstaan.

Wat het macro­sco­pi­sche uitzet­tings­ge­drag betreft, is alumi­ni­um­tit­a­naat (tialiet) zeer stabiel en heeft het een zeer lage ther­mi­sche uitzet­ting als gevolg van de ther­mi­sche uitzet­tings­a­ni­so­tro­pie van de afzon­der­lijke kris­tal­len. Aange­zien de ther­mi­sche uitzet­ting in het inwen­dige aanvan­ke­lijk plaats­vindt in de gevormde micro­scheur­tjes, blijft het mate­ri­aal over het geheel geno­men zeer stabiel.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Hoge tempe­ra­tuur­be­sten­dig­heid tot meer dan 1600 °C
  • Ther­mi­sche isola­tie-eigen­schap
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen: Alumi­nium

Richtinganalyse