Zirconiumoxide poreus (ZR-95-VG)

95% ZrO2

Poreuze zirco­nia kera­miek heeft dezelfde chemi­sche samen­stel­ling als de dichte zirco­nia kwali­teit. Het voor­deel van een poreuze kera­miek is de iets betere weer­stand tegen ther­mi­sche schok­ken. De span­nin­gen die in het lichaam optre­den tijdens verhit­ting worden meer geab­sor­beerd door de open poriën. Zirko­ni­um­oxi­de­kroe­zen moeten worden gestem­peld in een alumi­ni­um­oxi­de­kroes (kwali­teit KR-98-VG) met een inves­te­rings­ma­te­ri­aal. Dit verlengt de levens­duur aanzien­lijk. Deze kwali­teit werd ontwik­keld en met succes gebruikt voor edele meta­len (vooral platina) en super­le­ge­rin­gen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Zirko­ni­um­oxide is een half­ge­lei­der
  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • ther­misch isola­tie­ver­mo­gen bij >1.700 °C
  • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 2000 °C
  • Lage ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, kobalt, nikkel, platina, bismut

Richtinganalyse

Zirco­ni­um­oxide poreus
Kwali­teit ZR-95-VG