GTS Kera­mik
Made in Germany

Tech­nisch kera­miek

De uiteen­lo­pende eigen­schap­pen van kera­mi­sche produc­ten vormen een immens spec­trum van moge­lijke toepas­sin­gen. Compo­nen­ten van kera­miek zijn nu in bijna alle secto­ren van de econo­mie te vinden. Elke dag worden nieuwe toepas­sings­mo­ge­lijk­he­den ontdekt. GTS heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Compacte onder­de­len voor de machi­ne­bouw of fili­graan­pre­ci­sie­on­der­de­len voor de medi­sche tech­no­lo­gie, naast speci­ale ontwer­pen voor de elek­tro­nica beho­ren tot onze stan­daard. Het 3D-procedé wordt ook gebruikt voor de produc­tie van proto­ty­pes. Door het daar­op­vol­gende sinter­bran­den wordt het mate­ri­aal tot een zulke hoge hard­heid samen­ge­perst dat de onder­de­len alleen nog met diamant­ge­reed­schap­pen verder kunnen worden bewerkt. Dit product wordt gebruikt door vele bedrij­ven die in hun ontwik­ke­lings­fase proto­ty­pes nodig hebben tot grote series klaar zijn voor produc­tie. Wij vervaar­di­gen uiterst slijt­vaste kera­mi­sche compo­nen­ten van diverse kera­mi­sche mate­ri­a­len en preci­sie­ge­freesde vorm­de­len volgens de speci­fi­ca­ties van onze klan­ten, zowel als uniek stuk­ken als in grote series. Onze tech­ni­sche dienst staat ook op dit gebied steeds met advies tot uw beschik­king.