Aluminiumoxide dicht (AL99‑G)

99,7% Al2O3

AL99‑G is een erg zuiver alumi­ni­um­oxide met hoge dicht­heid dat wordt gebruikt in labo­ra­to­ri­um­toe­pas­s­in­genin de vorm van kroe­zen, gloei­scha­len, buizen, platen en speci­ale forma­ten. Bij gebruik op grote schaal in de chemi­sche indu­strie en de glas­in­du­strie komt de chemi­sche besten­dig­heid bij hoge tempe­ra­tu­ren goed tot zijn recht. In de genees­kunde, de elek­tro­tech­niek, de optica, de kristal­tech­niek en vele andere takken van de indu­strie is alumi­ni­um­oxide een belang­rijk mate­ri­aal.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Hoge slijt­vast­heid
  • Zeer goede glij-eigen­schap­pen
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 1700 °C
  • Goede ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink

Richtinganalyse

Gego­ten alumi­ni­um­oxide
> 99,7% (strak)
Kwali­teit AL99‑G