GTS Kera­mik
Made in Germany

Farma­cie en genees­kunde

In de farma­ceu­ti­sche en medisch-tech­ni­sche sector geldt GTS als een belang­rijke leve­ran­cier van hoog­waar­dige produc­ten. Door de voort­du­rend evolu­e­rende implan­taat­tech­no­lo­gie worden wij voort­du­rend gecon­fron­teerd met nieuwe eisen. Dit heeft geleid tot een verdere ontwik­ke­ling van kera­mi­sche soor­ten. Tegen­woor­dig kunnen wij getrilde en gego­ten kroe­zen in talrijke maten en kwali­tei­ten aanbie­den. Het gebruik van onze produc­ten in de farma­cie en de medi­sche tech­no­lo­gie zal voor ons ook in de toekomst een uitda­ging blij­ven, die wij blij­ven aangaan door gerichte verdere ontwik­ke­ling en door samen­wer­king met belang­rijke onder­zoek­cen­tra. De samen­wer­king met univer­si­tei­ten en insti­tu­ten biedt GTS veel voor­de­len. Wij parti­ci­pe­ren in onder­zoeks­pro­jec­ten waar­van de resul­ta­ten in de toekomst als norm zullen gelden in de medi­sche tech­no­lo­gie. Zo hebben wij bijvoor­beeld met het Fraun­hofer-insti­tuut in Dres­den samen­ge­werkt aan een kunst­ma­tige botver­van­ger. Het smel­ten en gieten van zuiver tita­nium maakt even­eens deel uit van ons ontwik­ke­lings­pro­gramma. In ons labo­ra­to­rium testen wij tand­kroe­zen en gloei­scha­len op hun geschikt­heid met het oog op verdere ontwik­ke­ling ervan. Kroe­zen voor grote implan­ta­ten, zoals heup­ge­wrich­ten en steunspal­ken, worden door een bevriende onder­ne­ming onder bedrijfs­om­stan­dig­he­den getest.