Infor­ma­tie

Thermische schok door verglazing

Ther­mi­sche schok door vergla­zing

Als een kwarts­kroes verglaasd is, is hij amorf en tempe­ra­tuur­ge­voe­lig.
Mechanische vernieling ten gevolge van thermische uitzetting

Mecha­ni­sche vernie­ling ten gevolge van ther­mi­sche uitzet­ting

Tijdens het smelt­pro­ces zet het metaal meer uit dan de kera­miek en barst de smelt­kroes uiteen.
CERAMIC APPLICATIONS

GTS onder­steunt CERAMIC APPLICATIONS

Wij zijn lid van Cera­mic Appli­ca­ti­ons, de ontmoe­tings­plaats voor inge­ni­eurs in ontwerp‑, mate­ri­aal- en fabri­ca­ge­tech­no­lo­gie.
TSB – Thermische schokbestendigheid van keramiek in het algemeen

TSB – Ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid van kera­miek in het alge­meen

De opwar­mings- en afkoe­lings­cur­ven die in het alge­meen worden aanbe­vo­len in kera­miek voor afge­dichte compo­nen­ten moeten zoveel moge­lijk worden aange­hou­den.
TiFoam

TiFoam (botver­van­gend mate­ri­aal)

Het doel van het TiFoam-project is de ontwik­ke­ling van open­cel­lig tita­ni­um­schuim met een bioana­loge struc­tuur als botver­van­gend mate­ri­aal.

Rich­t­in­g­ana­ly­ses

Down­load de rich­t­in­g­ana­ly­ses voor onze produc­ten.

Kwali­teit A1

Gego­ten kwarts met toon­bin­ding

Kwali­teit A3

Gego­ten Smelt­kroes

Kwali­teit AL95‑G

Gego­ten alumi­ni­um­oxide
> 95%

Kwali­teit AL99‑G

Gego­ten alumi­ni­um­oxide
> 99,7% (dicht)

Kwali­teit KR-98-VG

Tril­lin­gen gego­ten korund
> 98% (poreus)

Kwali­teit MG-95-VG

Tril­lin­gen gego­ten magne­si­um­oxide
> 95% (poreus)

Kwali­teit Q100

Gego­ten kwarts
> 99% (poreus)

Kwali­teit Q95F

Gego­ten kwarts met sili­ci­um­ni­tride > 95% (poreus)

Kwali­teit SP-30‑G

Cast Spinel (dicht)

Kwali­teit ZR-95-VG

Tril­ling gego­ten zirko­nia
< 94% (poreus)

Kwali­teit ZR‑G

Gego­ten zirko­ni­um­oxide
< 99,7% (dicht)

Videos

… zeggen meer dan 1000 woor­den

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het priva­cy­be­leid van YouTube.
Meer infor­ma­tie

Video laden

Slib­gie­ten in de porse­lein- en kera­miek­in­du­strie

U kunt hier zien hoe kroe­zen en vaten gemaakt worden met behulp van slib­gie­ten. Dit procedé wordt bijvoor­beeld gebruikt in de porse­lein­in­du­strie. Slib­gie­ten is een speci­aal giet­pro­cedé met gipsen vormen voor het gieten van kera­mi­sche produc­ten.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het priva­cy­be­leid van YouTube.
Meer infor­ma­tie

Video laden

GTS (Gieß- Tech­ni­sche- Sonder­ke­ra­mik )

GTS vervaar­digt indu­stri­ële kera­miek. De produc­ten worden onder meer gebruikt in preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten en labo­ra­to­rium- en medi­sche tech­no­lo­gie, zonne­pa­ne­len en batte­rijen. Er worden smelt­kroe­zen, labo­ra­to­ri­um­ke­ra­miek en tech­ni­sche kera­miek gepro­du­ceerd. Op gts-keramik.de vindt u een ruime keuze aan kera­mi­sche compo­nen­ten. GTS produ­ceert in Duits­land.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het priva­cy­be­leid van YouTube.
Meer infor­ma­tie

Video laden

Produc­tie in een kera­misch bedrijf

Onze produc­ten op het gebied van preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten, labo­ra­to­rium- en medi­sche tech­no­lo­gie zijn veel­zij­dig. Of het nu gaat om maat­werk of serie­pro­duc­tie, wij vinden een kosten­ef­fec­tieve en opti­male oplos­sing. Wij zien de basis voor de inno­va­tie en kwali­teit van onze produc­ten in onze vele jaren van onder­zoek en ontwik­ke­ling. Bij ons vindt u een breed scala aan kwali­teit. Kwarts, magne­si­um­oxide, alumi­ni­um­oxide, zirko­ni­um­oxide, mulliet, spinel en ook gegla­zuurde kera­miek.

Refe­ren­tieklan­ten

TUBAF
Eukamed
Eukamed
Eukamed
Eukamed