Kwarts met siliciumnitride (Q95F)

ca. 95% Kwarts

Q95F is de verdere ontwik­ke­ling van een kwarts­ver­bin­ding met sili­ci­um­ni­tride. Deze kwali­teit wordt met name gebruikt in de medi­sche tech­no­lo­gie. Tijdens het induc­tief smel­ten van platina kunnen kort­ston­dig tempe­ra­tu­ren van meer dan 1900 °C worden bereikt, die Q95F aankan. Boven­dien ontstaat er een lotus­ef­fect tussen het platina en de kera­miek. Q95F-kroe­zen zijn voor dit doel bijzon­der geschikt geble­ken. GTS vervaar­digt al meer dan 25 jaar produc­ten uit zuiver kwarts en kwarts­ver­bin­din­gen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
  • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen platina, zilver

Richtinganalyse

Gego­ten Smelt­kroes
Kwali­teit Q95F