GTS Kera­mik
Made in Germany

Juwe­len­in­du­strie

Voor het gieten van juwe­len wordt meestal gebruik gemaakt van het verlo­ren-wasgiet­pro­cedé, net zoals bij medi­sche en preci­sie­pro­ce­dés. Deze tech­niek werd reeds in de oudheid gebruikt voor het vervaar­di­gen van fili­graan­kunst­wer­ken. Tot op heden is het procedé blij­ven bestaan en wordt het zelfs met succes toege­past in de massa­pro­duc­tie. Vele fabri­kan­ten van smelt­in­stal­la­ties maken gebruik van onze jaren­lange erva­ring en laten de smelt­kroe­zen voor hun instal­la­ties door GTS vervaar­di­gen. Boven­dien heeft GTS, in nauwe samen­wer­king met de juwe­len­in­du­strie, hoog­waar­dige kroe­zen ontwik­keld die bijzon­der geschikt zijn voor het smel­ten van platina. De bijzon­dere aard van hun kwali­teit garan­deert een lange levens­duur met betrek­king tot herbruik­baar­heid. Dit garan­deert een zuinig gebruik, zodat deze kroe­zen wereld­wijd aftrek vinden. Onze gloei­scha­len en kroe­zen van alumi­ni­um­oxide worden gebruikt voor het raffi­ne­ren van natuur­lijke robij­nen.